KAWAHATA Fumiaki


This page is written in English & Roma-ji. Let's learn Japanese!
He creates one after another models with one sheet of square paper.
Especially he publish a number of models of dinosaurs.
In his book "Origami Fantasy", which we introduce here, he himself drew diagrams of 16 dinosaurs, Pegasus and Unicorn. He also published 2 volumes of dinosaurs works. He lives in Toyota-shi, Aichi-ken, and works at a famous auto-maker.
Fusetsu Seihou-kei Ichimai Ori no Sakuhin wo Tsugitsugi ni Kuri-dasu Sousaku-ka.
Toku ni Kyouryuu wo Mochiifu (=motif) to shita Sakuhin wo Takusan Happyou shite iru.
Koko ni Shoukai shita Chosho "Kuusou Origami" niwa Kyouryuu 16-shu, Pegasasu (=pegasus), Yunikoon (=unicorn) no Seisaku Tejun ga Keisai sare, Sakuzu wa Subete Pasokon (=desktop computer) ni yori Sakusha Jishin ni yori Egakarete iru. Honsho wa Zaiko ga 2000-bu wo Kiru Sekai-teki ni Urikire Sunzen no Kishou-bon de aru. Chosha wa Kono Hoka, Kyouryuu no Sakuhin-shuu ga 2-satsu. Aichi-ken Toyota-shi Zaijuu. Bou Jidousha-Gaisha Kimmu

by Yo. / Alphabetized by Na. / Translated by Ha.