KAWASAKI Toshikazu


This page is written in English & Roma-ji. Let's learn Japanese!

An Origami mathematician. He is known for the folding theory of planes and higher dimensions. He is also known as a creator for his many models such as "Rose", his masterpiece, and "Inside-Outside Equally Folding". Besides teaching mathematics at Sasebo Technical Junior College, he lives a full life in studying Origami and child care for his dear daughter Shiori, who was born in the summer of 1995 and was named after "Folding Paper".
Origami Suugaku-sha. Heimen, Oyobi, Sorewo Kakuchou shita Kou-jigen no Ori-tatami Riron nado de Shirareru. Jitsu-sakusha to shitemo, Shi no Meishi-gawari to Natte iru "Bara" ya, Kami no Ura to Omote ga Mattaku Taitou ni Arawareru "Hyouri Doutou Ori" nado, Kazu Ooku no Sousaku ga Aru. Sasebo Kougyou Koutou Senmon Gakkou de Suugaku no Kyouben wo Toru Katawara, Sakunen (1995-nen) Natsu ni Umareta Mana-musume no Shiori-chan ("Shi Ori"ga Meimei no Yurai) no Ikuji to Origami no Kenkyuu ni Juujitsu shita Mainichi wo Okutte iru.
by Ma. / Alphabetized by Na. / Translated by Ha.