MAEKAWA Jun


This page is written in English & Roma-ji. Let's learn Japanese!
He advanced the origami atomic theory and devised the way to design models in the plane stages (i.e. before folding) by covering a square with triangles of various sizes. His theory and models are seen in the Origami Tanteidan recommended book "Viva Origami". This book is also a textbook for students, an indispensable book for origami book collectors, and "the lost sacred book".
He is the author of "Hyper Origami Dictionary" and "Origami Dictionary (in Origami Tanteidan News Letter)".

Origami Genshi-ron no Teishou-sha de, Daishou no Sankaku-kei wo Seihou-kei chuu ni Ume-tsukushite iku koto de, Heimen (Tsumari "Oru" Mae-) Dankai de no Sakuhin Sekkei-hou wo Ami-dashita Jinbutsu. OrigamiTanteidan Suisen-sho ""Viva! Origami" ni Shi no Riron Oyobi Sakuhin ga Kuwashiku Shoukai sarete iru. Honsho wa Origami-kai ni Nyuumon shiyou to suru Shou/Chuugaku-sei no Kyouka-sho nimo natte ori, Zaiko Shousuu no Genzai "Origami-Bon Korekutaa (=collector) Hikkei no 1-satsu" Aruiwa "Maboroshi no Kyouten" to Nari-tsutsu aru.
Shi wa Genzai, "Hyper Origami Dictionary", Origami Jiten (Origami Tanteidan Shinbun ni Rensai) wo Tantou Shippitsu chuu.

by Yo. / Alphabetized by Na. /Translated by Ha.
ORIZURU Bunko